Towarzystwa nadal tracą na oferowaniu ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprawdzie w ubiegłym roku niewielkiej poprawie uległa rentowność w segmencie odpowiedzialności cywilnej, ale równolegle nastąpiło załamanie w segmencie autocasco.

Z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego podsumowania rezultatów rynku ubezpieczeń w 2010 r. wynika, że w ubiegłym roku łączne przychody ze składek z tytułu komunikacyjnych polis OC i AC w wysokości 12.849,24 mln zł (12.069,14 mln zł rok wcześniej, wzrost o 6,46%) generowały 56,5% przychodów sektora majątkowego. Równocześnie jednak produkty te były niezwykle deficytowe. Łączny wynik techniczny obu ubezpieczeń wyniósł – 1333,52 mln zł.

Oznacza to znaczące pogorszenie wobec i tak złego poziomu tego wskaźnika wykazanego w 2009 roku (1040 mln zł rok wcześniej, spadek o – 28,22%). Co ciekawe, pewna poprawa rentowności nastąpiła w deficytowym od 2007 r. segmencie OC. Ubiegłoroczny wynik techniczny w tej gałęzi produktów wyniósł – 862,84 mln zł, podczas gdy na koniec grudnia poprzedniego roku osiągnął poziom – 963,1 mln zł (+10,41%). Można przypuszczać, że na taki stan rzeczy wpłynęły podwyżki cen OC, wprowadzane w ubiegłym roku przez ubezpieczycieli. Zmniejszenie straty technicznej w segmencie komunikacyjnych polis odpowiedzialności cywilnej było widoczne już w III kw. 2010 r., kiedy wskaźnik ten polepszył się w stosunku do wykazanego na koniec września 2009 r. o +3,43%.

Nie udało się natomiast zahamować postępującego pogorszenia wyniku technicznego w autocasco. W ubiegłym roku wskaźnik ten osiągnął poziom – 470,68 mln zł, co było rezultatem o – 703,57% gorszym od zanotowanego w roku poprzednim (- 66,9 mln zł). Symptomy załamania były widoczne (podobnie jak poprawa w OC) już w III kw. 2010 r. Ówczesny wynik techniczny był o – 961% gorszy od wykazanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Warto przypomnieć, że do 2006 r. ochrona ubezpieczeniowa aut w formie OC i AC przynosiła zyski ubezpieczycielom i to w obu gałęziach produktów.rnrnDane nie obejmują towarzystw zwolnionych z obowiązku składania raportów do KNF (np. Liberty Direct i AXA Direct).

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *