Więcej niż co trzecia złotówka wydana w ubiegłym roku na zakup produktu ochronnego została wydana na ubezpieczenie na życie. Ponad jedna czwarta przychodów towarzystw pochodziła ze sprzedaży polis komunikacyjnych. W obu działach nadal utrzymuje się wysoki poziom koncentracji produktowej. – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

W 2011 roku łączna kwota składek generowanych przez produkty ochronne z sześciu najpopularniejszych grup ubezpieczeń (po trzy z każdego sektora działalności) stanowiła 86,16% ubiegłorocznego wyniku sprzedażowego całego rynku*. To niewiele mniej, niż w roku 2010 (86,44%). Przypis składki z 3 grup ubezpieczeń generujących największe przychody w dziale I obejmował 55,81% rynkowego rezultatu towarzystw w 2011 r. (58,11% rok wcześniej). W dziale II analogiczny udział uplasował się na poziomie 30,35%.

Sektor życiowy

Ubezpieczenia na życiernW dziale I sytuacja nie zmienia się już od lat: najwięcej składek towarzystwa życiowe zbierają z polis z grupy 1 (ubezpieczenia na życie). Ubiegłoroczny wynik sprzedażowy w tym segmencie produktów wyniósł 16.859,64 mln zł. Rezultat ten stanowił 52,98% przychodów sektora życiowego (31.820,48 mln zł), oraz 29,77% wartości całego rynku w 2011 r. (56.632,06 mln zł). Porównując to osiągnięcie z rokiem poprzednim można zaobserwować, iż udział ubezpieczeń na życie zarówno w ujęciu sektorowym, jak i rynkowym, uległ zdecydowanemu obniżeniu. W 2010 r. łączny przypis z tytułu polis z grupy 1 (18.759,94 mln zł) stanowił 59,85% wyniku sprzedażowego działu I (31.343,38 mln zł) i 35,01% ówczesnej wartości rynku ubezpieczeń w Polsce (53.580,76 mln zł)

Polisy z UFK

Druga lokata przypadła w udziale ubezpieczeniom z funduszem kapitałowym (grupa 3). Przypis składki brutto w tym segmencie uplasował się w 2011 r. na poziomie 10.306,9 mln zł. Kwota ta stanowiła 32,39% przypisu działu I oraz 18,2% ubiegłorocznych przychodów całego rynku. Z kolei w roku 2010 ubezpieczyciele życiowi zebrali z polis z grupy 3 w sumie 8119,07 mln zł, co przełożyło się na 25,9% wartości działu I oraz 15,15% sprzedaży całego rynku.

Ubezpieczenia wypadkowe

Trzecie miejsce pod względem wysokości przychodów stanowią ubezpieczenia wypadkowe (grupa 5). Wygenerowany przez nie w ub.r. przypis składki brutto w wysokości 4442,95 mln zł oznaczał udział na poziomie odpowiednio 13,96% i 7,84%. W 2010 r. wartość tego segmentu wyniosła 4261,01 mln zł, co zapewniło mu udział w wysokości odpowiednio 13,59% i 7,95%.

Udział sektorowy

Wymienione trzy rodzaje ubezpieczeń wygenerowały łącznie 99,33% ubiegłorocznych przychodów działu I (99,34% w 2010 r.).rnrnSektor majątkowyrnFirmy z sektora non-life tradycyjnie najwięcej składek zbierają z ubezpieczeń pojazdów.

OC pojazdów

Pierwsze miejsce pod względem przychodów w dziale II przypadło komunikacyjnym polisom odpowiedzialności cywilnej (grupa 10). W 2011 r. przypis składki brutto z OC wyniósł 8599,38 mln zł (7535,4 mln zł w 2010 roku). Kwota ta stanowiła 34,66% wyniku sprzedażowego sektora non-life (24.811,58 mln zł), oraz 15,18% wartości całego rynku. Rok wcześniej było to odpowiednio 33,89% (wynik sprzedażowy w dziale II wyniósł 22.237,38 mln zł) i 14,06%.

Autocasco

Drugą lokatę zajęły ubezpieczenia autocasco (grupa 3). W 2011 r. sprzedaż AC wygenerowała 5767,78 mln zł przychodów ze składek (5250,41 mln zł w 2010 r.). Odpowiadało to 23,25% przypisu składki działu II oraz 10,18% wartości całego rynku. Z kolei na koniec 2010 r. wskaźniki te uplasowały się na poziomie odpowiednio 23,61% i 9,8%.

Polisy „żywiołowe”

Na trzecim miejscu znalazły się ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami (grupa 8). Ubiegłoroczny przypis składki w tym segmencie wyniósł 2825,91 mln zł (2369,63 mln zł w 2010 r.). Rezultat ten stanowił 11,39% przychodów działu II oraz 4,99% wartości całego rynku w 2010 r. Rok wcześniej było to odpowiednio 10,78% i 4,47%.

Udział sektorowy

Wymienione trzy rodzaje ubezpieczeń wygenerowały łącznie 69,3% ubiegłorocznych przychodów działu I (68,28% w 2010 r.).

*z działalności bezpośredniej; dane uwzględniają jedynie towarzystwa raportujące do KNF.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *