Rzecznik Ubezpieczonych zdecydował się wyjaśnić kwestię możliwości żądania przez niektóre firmy windykacyjne, które odkupiły od zakładu ubezpieczeń przedawniony dług o zapłatę zaległej składki lub jej raty z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

RU nie neguje prawa zakładów ubezpieczeń do pobierania należnych składek tytułem świadczonej ochrony ubezpieczeniowej. Jego niepokój budzi jednak stosowanie praktyk związanych ze ściąganiem nieopłaconych składek, w sytuacji gdy nie jest możliwa ich skuteczna egzekucja sądowa.

„Mogą one negatywnie wpływać na wizerunek poszczególnych zakładów ubezpieczeń, a także całej branży. Zakład ubezpieczeń jako profesjonalista powinien dołożyć wszelkich starań w zakresie terminowego ściągania należności i informowania klienta o istnieniu ewentualnych zaległości odpowiednio wcześniej. Dotyczyć to powinno szczególnie konsumentów, dla których wezwania o opłacenie przedawnionej należności po dłuższym czasie budzą zdziwienie, choćby ze względu na brak dokumentów umożliwiających odniesienie się do wezwania do zapłaty przeterminowanych wierzytelności. Często konsumenci zaznaczają, że chcieliby uregulować dług, jednakże nie wiedzą za co mieliby płacić” – czytamy w stanowisku Rzecznika.

„Osoba, która otrzymała wezwanie do zapłaty przedawnionej składki bez informacji o tym, co stanowi podstawę takiego żądania powinna w pierwszym rzędzie wystąpić o przekazanie informacji, jakiej umowy dotyczy składka i kiedy przypadał termin jej zapłaty” – podkreśla RU.

Rzecznik wyjaśnia ponadto, że w przypadku roszczenia o zapłatę składki ubezpieczeniowej lub jej raty, termin przedawnienia opisuje art. 819 § 1 k.c., według którego „roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech”. Przez przedawnienie należy rozumieć granice czasowe (okres), w których dłużnik może skutecznie żądać spełnienia określonego świadczenia, w tym w drodze przymusu państwowego (skierowanie sprawy do sądu i następnie egzekucji komorniczej). RU zaznacza, że terminy przedawnienia roszczenia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń nie może wydłużyć okresu przedawnienia przysługujących mu roszczeń z umowy ubezpieczenia. Rzecznik zwraca uwagę, że w przypadku przedawnienia roszczeń można podnieść zarzut przedawnienia, przy czym skuteczne skorzystanie z tego zarzutu jest możliwe dopiero po zakończeniu biegu przedawnienia, który dla umowy ubezpieczenia zasadniczo wynosi trzy lata.

Dla ustalenia od kiedy można skutecznie podnieść zarzut przedawnienia roszczenia istotnym jest określenie początku biegu przedawnienia. RU przytacza tutaj art. 120 §1 k.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Termin wymagalności roszczenia o zapłatę składki lub jej raty z tytułu umowy ubezpieczenia OC określony jest co do zasady przez postanowienia zawartej umowy i zwykle znajduje się w polisie. rnSzczegółowe omówienie powyższej tematyki znajduje się pod adresem http://rzu.gov.pl/

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *