Instytut badawczy CSA we współpracy z Grupą Europ Assistance oraz Cercle Santé Société już po raz drugi przeprowadził badanie dotyczące jakości systemu opieki zdrowotnej w krajach europejskich. Celem tego badania było określenie stosunku Europejczyków do problematyki ochrony zdrowia, zbadanie ich potrzeb i oczekiwań w tym zakresie, jak również oceny dotychczasowego systemu finansowania publicznej służby zdrowia.

Według opracowanego raportu większość Europejczyków jest zadowolona ze swojego systemu opieki zdrowotnej, jednakże w pewnych obszarach Europejczycy dostrzegają konieczności zmian. Respondenci wskazali na następujące obawy dotyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w ich rodzimych krajach: ograniczenia w wydatkach publicznych na służbę zdrowia- 40% badanych, długi okres oczekiwania na wizytę- 49% odpowiedzi, niewystarczająca liczba lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów- 35% badanych. Pozostałe wskazania mają charakter typowo medyczny, tj. infekcja podczas leczenia szpitalnego- 17%, błąd lekarski – 14% czy też wybuch nowej epidemii- 10% odpowiedzi.rnrnrn rn

Według danych ONZ od 1950 roku średnia spodziewana długość życia wzrosła do 66 lat, a do polowy XXI wieku wydłuży się o kolejne 10 lat, co oznacza, że liczba osób starszych na świecie wzrośnie z 600 milionów w 2000 roku do prawie 2 miliardów w 2050 roku. Zjawisko starzenia się społeczeństwa ma zatem istotne znaczenie dla rozwoju rynku usług zdrowotnych.

Większość badanych osób oceniła politykę informacyjną w zakresie opieki nad osobami starszymi, jako \"niezadowalającą\"- 56% odpowiedzi, jak również jako \"niewystarczająca\" została oceniona pomoc finansowa państwa w tym zakresie- 70% respondentów. rnrnrnZ raportu można wysunąć wniosek, iż Europejczycy są zwolennikami koncepcji, w której wsparcie zapewniane przez państwo jest połączone z opieką gwarantowaną przez ubezpieczenie z rozbudowaną opcją assistance. Za takim rozwiązaniem opowiedziała się większość respondentów, przy czym najwyższy odsetek jego zwolenników odnotowano we Francji (65%) oraz we Włoszech (61%).

Medical assistance a potrzeba ubezpieczania się rnZdrowie jest najwyższą wartością dla Europejczyków- 65% uważa ją za najważniejszy czynnik warunkujący udane i szczęśliwe życie. Co ciekawie, w zestawieniu z mieszkańcami innych krajów to właśnie Polacy są najmniej zadowoleni ze swojego stanu zdrowia.

Tak, jak dla większości Europejczyków również dla Polaków istotna jest kwestia fachowej opieki w miejscu zamieszkania- 67% wskazań. Dodatkowo ponad połowa respondentów życzyłaby sobie stałego monitoringu swojego stanu zdrowia.

Oczekiwania dotyczące wysokiej jakości opieki medycznej z jednej, zaś ograniczenia w funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia z drugiej strony powodują, iż zarówno Polacy, jak i mieszkańcy innych krajów europejskich coraz częściej dostrzegają konieczność zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego. Na podstawie wspomnianego raportu 72% badanych gotowych jest do przeznaczenia dodatkowych funduszy ze swojego budżetu na poprawę jakości ochrony swojego zdrowia, jak również zdrowia swoich bliskich.

Ta troska o bezpieczeństwo i zdrowie, jak również zjawiska społeczne tj. starzenie się społeczeństw, niezadowolenie z publicznej służby zdrowia oraz rosnąca świadomość ubezpieczeniowa spowodowała, iż medical assistance staje się coraz bardziej popularną usługą wśród Polaków.

Perspektywy rozwoju assistance medycznego a prywatny rynek zdrowiarnŚwiatowy rynek assistance medycznego rozwija się bardzo dynamicznie, a na jego wzrost wpływają przede wszystkim: zmiany demograficzne tj. wzrost długości życia i starzenie się społeczeństwa oraz czynniki tj. rozwój rynku ubezpieczeniowego, rosnąca świadomość ubezpieczeniowa w społeczeństwie, wzrost zainteresowania społecznego ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną, rosnące wydatki na ochronę zdrowia ponoszone przez pacjentów oraz rosnąca kontrola wysokości publicznych wydatków na ochronę zdrowia.

Rozwój medical assistance w Polsce będzie w dużej mierze pochodną zmian zachodzących na tym rynku na świecie, przy czym do najważniejszych czynników warunkujących jego tempo należą: stan publicznej służby zdrowia, polityka podatkowa państwa, świadomość ubezpieczeniowa i zdrowotna oraz zamożność polskiego społeczeństwa.

Obecnie wartość prywatnego rynku zdrowia (wydatków na leki i sprzęt medyczny, abonamenty, ubezpieczenia i wszystkie inne opłaty ponoszone przez pacjentów) sięgnęła w zeszłym roku 23 mld zł i w porównaniu z 2006 r. wzrosła o 13 proc.- dane według najnowszego raportu firmy PMR Publications.

Inne opracowania potwierdzają powyższe tendencje i wskazują, że Polacy systematycznie deklarują gotowość do jeszcze częstszego korzystania z prywatnych usług medycznych. Obecnie z usług prywatnej służby zdrowia korzysta już ponad 1,5 mln Polaków.

Większość mieszkańców Europy preferuje zachowanie swobody wyboru lekarza i placówki medycznej, w której chcieliby się leczyć. Ponadto, Europejczycy są generalnie przeciwni zwiększaniu obowiązkowych składek na ubezpieczenia zdrowotne, chcąc samodzielnie podejmować decyzje o zakupie stosownej polisy, dopasowanej do ich potrzeb i oczekiwań. Takie preferencje sprzyjają rozwojowi oferty ubezpieczeń zdrowotnych oraz assistance medycznego.

( za: Europ Assistance )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *