Jak informuje „Gazeta Prawna” eksperci Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Ubezpieczonych spierają się z przedstawicielami towarzystw direct na temat możliwości wypowiedzenia tak zawartej umowy OC w ciągu 30 dni od zakupu polisy. Gazeta pisze, że zdaniem ekspertów obu instytucji uważają, że jest to możliwe. Z kolei reprezentanci ubezpieczycieli podnoszą, że takiej możliwości nie mają klienci kupujący umowy u agentów, co prowadzi do nierównego traktowania zarówno samych towarzystw, jak i klientów.

Magdalena Kobos, rzecznik ministra finansów mówi, że konieczne jest jednoznaczne uregulowanie kwestii. Jest ona rozpatrywana przez działającą, w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, grupę roboczą ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

„Gazeta Prawna” zastrzega, że to, w jakim kierunku pójdzie ministerstwo, nie jest jeszcze wiadome. Powód? Polskie uregulowania kolidują z unijnymi.

Gazeta przypomina, że zgodnie z art. 16c ust. 1 w zw. z art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawo do odstąpienia od umowy ciągu 30 dni od dnia poinformowania go o jej zawarciu przysługuje konsumentowi, który zawarł na odległość umowę z zakresu czynności ubezpieczeniowych.

Magdalena Kobos mówi, że wstępna analiza wskazuje, że do umów takich należy również zaliczyć umowy ubezpieczeń obowiązkowych, z uwagi na brak w Dyrektywie 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej Dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz Dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE, wyłączeń spod stosowania jej przepisów do umów takich ubezpieczeń.

„GP” zwraca uwagę, że według unijnych dyrektyw prawa odstąpienia nie stosuje się jedynie m.in. do polis ubezpieczeniowych na podróż i bagaż lub podobnych krótkoterminowych polis o okresie ważności krótszym niż 1 miesiąc lub umów, których wykonanie zostało już w pełni zakończone przez obie strony na wyraźne życzenie konsumenta, zanim konsument wykona prawo odstąpienia.

Magdalena Kobos podkreśla, że należy jednak wskazać, iż art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK nie zawiera, w obecnym brzmieniu, możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w związku z odstąpieniem od takiej umowy zawartej na odległość.

Zdaniem „Gazety Prawnej”, wiele wskazuje na to, że resort finansów może pójść w kierunku dopisania do wspomnianej ustawy możliwości rozwiązania umowy OC w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, w tym wypadku ustawą o ochronie praw konsumentów.

Według nie wymienionego z nazwiska przedstawiciela jednego z ubezpieczycieli, będzie to oznaczało naruszenie konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa, ponieważ ci zawierający umowy na odległość będą mogli odstąpić od umowy OC, a ci zawierający ją w sposób tradycyjny, takiego prawa będą pozbawieni.

(źródło: „Gazeta Prawna” z 25.08.08 r., autor artykułu: Marcin Jaworski)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *