Franszyza redukcyjna

Jest często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to kwota, którą zakład ubezpieczeń potrąca z należnego odszkodowania. Dla przykładu, w ubezpieczeniach AC udział własny z reguły wynosi 10%.