Sierpień 2007 przyniósł bardzo ważne zmiany w przepisach prawa, regulujących pozycję klientów firm ubezpieczeniowych. Chodzi o nowelizację przepisów kodeksu cywilnego, w części dotyczącej umowy ubezpieczenia. Dobrą wiadomością dla Ciebie jest to, że nowe regulacje znacznie wzmacniają pozycję konsumentów usług ubezpieczeniowych.

Dla osób korzystających m.in. z ubezpieczeń komunikacyjnych, najważniejsze zmiany polegają przede wszystkim na zniesieniu możliwości potrącania przez ubezpieczycieli tzw. kosztów manipulacyjnych, przy zwrocie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Obecnie składka za niewykorzystany okres ubezpieczenie zawsze podlega zwrotowi, nawet, jeśli w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, jeśli nie zapłacisz kolejnej raty składki, zakład ubezpieczeń będzie nadal zobowiązany do wypłaty odszkodowania za ewentualną szkodę, a zwolni się od tej odpowiedzialności, tylko wtedy, gdy wezwie Cię do zapłaty, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

Warto, abyś także wiedział, iż wprowadzono możliwość zawarcia umowy na cudzy rachunek. Z tym, że w razie zawarcia takiej umowy, obowiązki z niej wynikające, spoczywają zarówno na Tobie, jako ubezpieczającym, jak i na osobie ubezpieczonej (chyba, że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek).

Pamiętaj, że od 10 sierpnia, w przypadku ujawnienia się nowej okoliczności zmieniającej ryzyko ubezpieczeniowe, zarówno Ty, jak i ubezpieczyciel, możecie zażądać odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia składki. Dotychczas przywilej ten przysługiwał wyłącznie firmie ubezpieczeniowej.

Odstąpiono również od możliwości wprowadzania zapisów, które mogłyby wyłączać odpowiedzialność ubezpieczyciela, w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, za które ponosisz odpowiedzialność (np. dzieci, pracownik).rnrnI wreszcie, nowe przepisy nakazują towarzystwu ubezpieczeniowemu wypłacić należne Ci odszkodowanie max. w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *