Jak informuje „Gazeta Prawna”, zakłady ubezpieczeń w sprawozdaniach finansowych będą zobowiązane do ujawniania m.in. danych o wartości składki zainkasowanej z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wprowadzenie takiego obowiązku przewiduje projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń.

Gazeta wyjaśnia, że zmiany te mają związek z obowiązkiem wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego opinii dla ministra zdrowia w sprawie wysokości wskaźnika stanowiącego podstawę wyliczenia opłaty ryczałtowej wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby spełnić ten wymóg, niezbędne są dodatkowe informacje od zakładów ubezpieczeń.

„Gazeta Prawna” pisze, że założenia projektu przewidują, iż część nowych przepisów dotyczących m.in. ubezpieczeń OC: jednostek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, osób powołanych do wykonania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy oraz posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych sporządzanych za 2007 rok i sprawozdań kwartalnych sporządzanych za I kwartał 2008 r.

( za: „Gazeta Prawna” z 21.05.2008 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *