W 2011 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków prawie 53 mln złotych*. Do UFG zgłaszanych jest coraz więcej drobnych szkód.

28 czerwca Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe zarządu z działalności Funduszu za 2011 rok. Udzieliło również absolutorium zarządowi i radzie. W związku z upływem kadencji zarządu przeprowadzono wybory nowego. W wyniku konkursu, prezesem UFG ponownie została Elżbieta Wanat-Połeć.

Fundusz poinformował również, że o ile suma wypłaconych w 2011 roku przez UFG odszkodowań wzrosła o 5%, to ich liczba zwiększyła się o ponad 30% – do 4,2 tys. szkód. Największy wzrost odnotowano w liczbie odszkodowań za nieubezpieczonych sprawców: o 38% (prawie 3,2 tys. szkód). – Mimo wzrostu liczby szkód łączna wysokość wypłat Funduszu utrzymywała się na poziomie podobnym do poprzednich dwóch latach – mówi Elżbieta Wanat-Połeć. – Coraz więcej zgłaszanych jest drobnych szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców – dodaje.

UFG podkreślił, że w 2012 roku tendencja ta zaczyna się jednak odwracać i wzrost odszkodowań jest znacznie wyższy. W I kwartale tego roku Fundusz wypłacił bowiem ponad 20 mln zł odszkodowań, podczas gdy rok wcześniej było to 13 mln zł. – Poczekałabym jednak, z oceną czy jest to stała tendencja czy tylko chwilowy trend – do wyników półrocza czy nawet całego roku – zastrzega Elżbieta Wanat-Połeć.

W ub.r. łączne koszty Funduszu wyniosły 102,3 mln zł – o około 8 mln zł więcej niż rok wcześniej. UFG tłumaczy, że wynika to m.in. ze wzrostu kosztów administracyjnych, a w szczególności kosztów zakupu licencji do systemu udostępniania danych z bazy polis komunikacyjnych Ośrodka Informacji UFG. Korzystają z niej głównie ubezpieczyciele i ich klienci, ale również policja, nadzór finansowy itd. (Koszty wspomnianych licencji, zgodnie z zaleceniem audytora, rozliczane są poprzez amortyzację.)

– Ostatnie lata charakteryzują się bardzo dużym wzrostem zasilania bazy danymi o polisach, przez firmy ubezpieczeniowe oraz poprawą terminowości ich przesyłania. Kompletność danych w bazie przekracza 90 procent i skoro wszyscy dążą do jej napełnienia oznacza to, że baza jest wykorzystywana – zaznaczyła prezes UFG .

W omawianym okresie dochody Funduszu wyniosły 120,9 mln zł (+49% r/r). Składają się na nie, oprócz składek ubezpieczycieli (89 mln zł), regresy do nieubezpieczonych sprawców wypadków (16 mln zł) czy kary za brak obowiązkowego OC (14 mln zł).

W 2011 roku, po raz pierwszy od kilku lat, UFG osiągnął zysk z działalności bieżącej. Jednak ubiegłoroczne koszty (102,3 mln zł) – zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2011 r. – zostały obciążone skumulowaną stratą z lat ubiegłych, w łącznej wysokości – 65,2 mln zł (straty te wynikały z niskiej składki, którą ubezpieczyciele wpłacali na rzecz tej instytucji**). Ostatecznie w 2011 roku Fundusz miał stratę w wysokości minus 46,8 mln złotych. Od bieżącego roku skumulowana strata z lat poprzednich będzie już obciążać fundusz statutowy UFG.

Zmiany personalne

W związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu, rada Funduszu wybrała nowy zarząd. Jego prezesem ponownie została Elżbieta Wanat-Połeć. W skład zarządu weszli również: Sława Cwalińska-Weychert (wcześniej m.in. członek zarządu Link4) i ponownie Hubert Stoklas.

Podczas zgromadzenia przeprowadzone zostały też wybory do Rady Funduszu, w związku z upływem kadencji dwóch jej członków. Do Rady wybrani zostali Magdalena Nawłoka (członek zarządu Generali) i ponownie Adam Roman (członek zarządu Ergo Hestii).

* Łączne wypłaty UFG wyniosły w ubiegłym roku ponad 57,6 mln złotych. Instytucja ta płaci również: za nieubezpieczonych rolników, za upadłe firmy ubezpieczeniowe oraz renty wynikające z polis OC, komunikacyjnych i rolnych.

** Od 1 lipca 2010 roku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów – nastąpił wzrost składki płaconej przez ubezpieczycieli na rzecz UFG. Aktualnie wynosi ona 1 proc. składki przypisanej brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i OC rolników (wcześniej 0,7 proc.). Przy czym 0,2 proc. składki trafiającej do Funduszu, do końca 2010 roku, wydzielane było na realizację funkcji pomocowej. Fundusz pomocowy uruchamiany jest tylko w przypadku zagrożenia upadłością którejś z firm ubezpieczeniowych.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *