Przeprowadzone w ubiegłym roku kontrole w zakładach ubezpieczeń i podmiotach prowadzących działalność brokerską wykryły sporo nieprawidłowości – wynika ze sprawozdania z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w 2012 r.

W ubiegłym roku UKNF skontrolował działalność i stan majątkowy piętnastu ubezpieczycieli: sześciu z sektora życiowego i dziewięciu z majątkowego. Z opracowania nadzoru wynika, iż kontrole były poświęcone dziesięciu istotnym obszarom działalności zakładów ubezpieczeń. Wśród tych obszarów znalazły się m.in. procesy likwidacji szkód spełniania świadczeń (pod tym kątem skontrolowano 5 ubezpieczycieli), ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz produkty ubezpieczeniowe (w obu przypadkach kontrolą objęto 1 zakład ubezpieczeń).

ikwidacja szkód

W przypadku pierwszego z obszarów, najczęstszą nieprawidłowością było wadliwe wykonywanie czynności w procesie likwidacji szkód, takie jak dokonywanie wypłat z opóźnieniem, naruszanie obowiązków informacyjnych, niedochowanie należytej staranności w dążeniu do jak najszybszego zakończenia postępowania likwidacyjnego i podjęcie decyzji o spełnieniu/odmowie spełnienia roszczenia z opóźnieniem. Nadzór zauważył także, iż często spotykane były: niestosowanie się do regulacji wewnętrznych, w szczególności dotyczących sposobu prowadzenia likwidacji szkód, oraz braki w regulacjach wewnętrznych określających zasady outsourcingu czynności likwidacyjnych lub ich niestosowanie.

UFK i polisy

Z kolei w UFK najczęstsze nieprawidłowości to: braki w dokumentacji opisującej przyjęte przez zakład ubezpieczeń zasady (politykę) rachunkowości w zakresie podziału pozostałych kosztów działalności lokacyjnej, oraz nieprawidłowa prezentacja wielkości dotyczących funduszy w sprawozdaniu finansowym. Natomiast w przypadku kontroli obszaru produktów ubezpieczeniowych zauważono: nieprecyzyjne i niejednoznaczne zapisy w umowach ubezpieczenia (np. w odniesieniu do zasad ustalania pobierania opłat, zasad ustalania wartości wykupu oraz zasad wyznaczania świadczenia), oraz braki zapisów w umowach ubezpieczenia wymaganych przepisami prawa, w szczególności art. 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub nieprecyzyjne zapisy w tym zakresie (dotyczące np. terminów zamiany jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na środki pieniężne, zasad ustalania wysokości kosztów oraz wszelkich innych obciążeń potrącanych z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Brokerzy

W ubiegłym roku pod lupą nadzoru znalazło się także 15 podmiotów prowadzących działalność brokerską. W swoim opracowaniu nadzór wyjaśnił, iż podstawowym celem jego kontroli było sprawdzenie, czy działalność danego brokera jest zgodna z prawem oraz uzyskanym zezwoleniem. Kontrolujący zwracali szczególna uwagę na następujące obszary: spełnianie warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia i prowadzenia działalności brokerskiej, umowy zawierane z zakładami ubezpieczeń, zawieranie, wykonywanie czynności przygotowawczych, lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, oraz uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu wspomnianych umów (także w sprawach o odszkodowanie), jak również organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich.

W wyniku kontroli nadzór wykrył kilka nieprawidłowości. Najczęstszą z nich było nie spełnianie wszystkich wymogów formalnych, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie, przez zaświadczenia o odbytym szkoleniu. UKNF wytknął również brokerom niedostosowanie działalności do wymogów art. 23 ust. 1 ww. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w szczególności wykonywanie czynności brokerskich przez osoby, które nie spełniały wymogu określonego w art. 28 ust. 3 pkt. 1 lit. e) ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W wyniku kontroli zauważono także zjawisko nieterminowego składania do organu nadzoru wniosków o dokonanie zmian treści wpisu w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych na skutek zaistniałych zmian danych objętych wpisem do rejestru brokerów ubezpieczeniowych (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym).

Pełną treść podsumowania działalności UKNF w 2012 roku można znaleźć pod adresem:

http://www.knf.gov.pl/…

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *