W 2008 roku składka przypisana całej Grupy UNIQA osiągnęła wartość 5825 mln euro przekładając się na 10.4 proc. wzrost przychodu.

Rok 2008 był kolejnym, w którym najszybciej rozwijały się spółki grupy działające w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Bułgaria, Ukraina i Węgry), gdzie łączny przypis składki wyniósł 1279 mln euro, dając tym samym 56,7 proc. wzrostu (2007: 816 mln euro). Oznacza to, że UNIQA osiągnęła wzrost dzięki wszystkim krajom tego regionu, które rosły o wiele szybciej niż średnia rynkowa.

Grupa UNIQA w Polsce Ubezpieczenia non-life

Grupa UNIQA w Polsce zanotowała w 2008 roku 16,6 proc. wzrost w ubezpieczeniach non-life, co jest wynikiem znacznie lepszym od średniej rynku, który w analogicznym okresie wzrósł o 11,8 proc. Składka przypisana brutto osiągnęła w 2008 roku kwotę 748,7 mln zł.

Na wzrost sprzedaży największy wpływ miały ubezpieczenia komunikacyjne – sprzedaż ubezpieczeń Auto Casco wzrosła o 31 proc., a ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o 17 proc.. Znaczące wzrosty odnotowano również w ubezpieczeniach mieszkaniowych (19 proc.), zdrowotnych (13,5 proc.) oraz gwarancjach finansowych (58 proc.).

Poprawie uległa szkodowość spółki, która wyniosła 60,5 proc. w porównaniu z prawie 61,6 proc. po 12 miesiącach roku ubiegłego. Wskaźnik kosztów (obejmujący koszty akwizycji i administracji) spadł z 33,3 proc. do 32,6 proc. Spadające wskaźniki szkodowości i kosztów przy rosnącym wolumenie sprzedaży przełożyły się na znaczną poprawę wyników finansowych. Wynik techniczny za rok 2008 był dodatni i wzrósł w porównaniu z rokiem 2007 o ok. 3,6 mln zł.

Łączny zysk brutto spółek majątkowych UNIQA wyniósł w 2008 roku 14,1 mln zł. Niższa wartość, w porównaniu z zaraportowanym zyskiem brutto za cztery kwartały, wynika z rozpoczęcia amortyzacji wartości firmy powstałej w wyniku połączenia UNIQA TU SA i TU Filar SA oraz z wyceny części portfela lokacyjnego w związku z sytuacją panującą na rynkach finansowych. Po eliminacji tych dwóch efektów zysk brutto spółek majątkowych za rok 2008 wzrósł w porównaniu z rokiem 2007 o 14 proc.rnrnNa dzień 31 grudnia 2008 roku UNIQA TU spełniała wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności, zarówno jeżeli chodzi o pokrycie marginesu wypłacalności jak i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

W 2008 roku UNIQA TU na Życie S.A. uzyskała składkę przypisaną na poziomie 1,15 mld zł co oznacza, że wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł 401,9 proc. W przypadku produktów ze składką regularną, wartość przypisu wyniosła 34,1 mln zł, co oznacza wzrost o 41,2 proc. Przypis z produktów ze składką jednorazową wyniósł 1,12 mld zł i wzrósł w porównaniu z rokiem 2007 o 444,2 proc. Zarówno w przypadku składki regularnej jak i jednorazowej wzrost przypisu UNIQA TU na Życie S.A. w roku 2008 był wyższy niż średnia rynkowa.

Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost składki jednorazowej w roku 2008 był rozwój produktów oferowanych w oparciu o kanał bankowy w szczególności ubezpieczenia inwestycyjnego jak również wprowadzonego w drugim kwartale grupowego ubezpieczenia strukturyzowanego. W zakresie składki regularnej dużą dynamikę wykazują ubezpieczenia grupowe, których wzrost w 2008 roku wyniósł 61,2 proc. oraz ubezpieczenia kart i kredytów z obserwowanym 54 proc. wzrostem.

Wynik finansowy netto spółki za 2008 rok wyniósł 0,8 mln zł wobec -0,8 mln zł w roku 2007. Przyczyną znacznej poprawy wyniku jest rozwój sprzedaży oraz ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów. Osiągnięty wynik finansowy jest zgodny z planami finansowymi spółki.

UNIQA TU na Życie S.A. spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na dzień 31.12.2008 roku wyniosło 120,3 proc., wskaźnik pokrycia kapitału gwarancyjnego wyniósł 360,9 proc. a aktywa stanowią 104,2 proc. rezerw techniczno-ubezp

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *