Nowe klauzule i modyfikacja istniejących, szerszy zakres ubezpieczenia i niższe stawki – to główne korzyści nowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia w ofercie UNIQA.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z grupy Prawo&Pomoc przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zabezpieczyć się przed potencjalnymi zagrożeniami płynącymi z tego tytułu, zapewniając tym samym komfort sobie i swoim klientom.

Ubezpieczenie OC Prawo&Pomoc może zostać zawarte w dwóch wariantach. Zakres podstawowy obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, Ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową, do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa). Wariant ten może zostać rozszerzony o dodatkowe klauzule.

UNIQA rozszerzyła zakres ubezpieczenia do 22 klauzul, wprowadzając m.in.:

– odpowiedzialność wzajemną (szkody wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu w ramach jednej umowy ubezpieczenia)

– klauzulę maszynową (szkody powstałe wskutek wady rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, naprawionych, konserwowanych przez Ubezpieczonego)

– OC za szkody wyrządzone na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii (poprzednio wyłącznie Europa)

– objęcie rażącego niedbalstwa we wszystkich klauzulach rnrnW ubezpieczeniu zawartym w wariancie podstawowym zastosowano sumy gwarancyjne, natomiast w przypadku wariantu rozszerzonego istnieje opcja zastosowania podlimitów, zamiast odrębnych sum gwarancyjnych.

W grupie Prawo&Pomoc znajdują się także ubezpieczenia: OC z tytułu wykonywania zawodu i OC przewoźników.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *