Grupa ubezpieczeniowa UNIQA opublikowała oficjalne wyniki finansowe za ubiegły rok. Ubezpieczyciel zanotował wzrost przychodów z działalności majątkowej, oraz dodatni wynik finansowy netto w sektorze życiowym.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

W 2010 roku UNIQA TU SA odnotowała 16% wzrost przypisu składki do poziomu 891,6 mln zł. W ubezpieczeniach majątkowych najlepiej rozwijały się ubezpieczenia mieszkaniowe (18% wzrost), ubezpieczenia od ognia (11% wzrost) oraz ogólne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (16% wzrost). Uzyskano również 10% wzrost w ubezpieczeniach wypadkowych. Natomiast w ubezpieczeniach komunikacyjnych UNIQA osiągnęła 10% wzrost w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 22% w Auto Casco. Ponadto, w porównaniu z 2009 rokiem, udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu został zmniejszony z 60% do 59%. Podobnie jak w latach ubiegłych do wzrostu sprzedaży przyczynił się również rozwój współpracy w kanale bankowym, w szczególności z Raiffeisen Bank i Raiffeisen Leasing oraz w kanale brokerskim.

Na wyniki finansowe UNIQA TU w roku 2010, podobnie jak na wyniki całego sektora ubezpieczeń non-life, istotny wpływ miały niekorzystne zdarzenia pogodowe w trakcie roku – duże opady śniegu w połączeniu z silnymi mrozami oraz deszcze nawalne powodujące powodzie i podtopienia, a także rosnąca szkodowość ubezpieczeń komunikacyjnych. – Szkody z tytułu ciężkiej zimy oraz powodzi i podtopień w roku 2010 kosztowały spółkę 173 mln zł. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów było to wciąż 88 mln zł. Jednocześnie w związku z obserwowanymi w skali całego rynku negatywnymi trendami w ubezpieczeniach komunikacyjnych spółka zdecydowała się na wzmocnienie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w tym obszarze, co również obciążyło wynik techniczny. Wzrost odszkodowań i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych udało się jedynie w części skompensować ograniczeniem kosztów działalności – udział kosztów akwizycji i administracji w składce zarobionej brutto spadł w roku 2010 z 32% do 31,1% – oraz wzrostem dochodów z lokat – skomentował Andrzej Jarczyk, prezes Grupy UNIQA Polska. W rezultacie spółka zanotowała stratę przed opodatkowaniem za rok 2010 w wysokości 81 mln zł oraz stratę netto w wysokości 68,6 mln zł.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

UNIQA TU na Życie w 2010 roku osiągnęła przypis w wysokości 941,3 mln zł, wobec 960,8 mln zł w 2009 roku. Nieznaczny (2%) spadek składki wynika z planowanego zmniejszenia sprzedaży produktów ze składką jednorazową, których sprzedaż jest limitowana z uwagi na wysoką kapitałochłonność.

Składka regularna wzrosła o 36,9% do 64,7 mln zł, przede wszystkim dzięki dynamicznemu rozwojowi ubezpieczeń grupowych (62% wzrost). W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu: 33% dla produktów indywidualnych oraz 27% dla ubezpieczeń kart i kredytów. Składka jednorazowa w 2010 roku wyniosła 876,6 mln zł. Zmniejszenie w porównaniu z 2009 rokiem o 4%, wynika z planowego ograniczenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Jednocześnie spółka rozwijała sprzedaż ubezpieczeń strukturyzowanych (11,5-krotny wzrost przypisu) oraz ubezpieczeń typu unit-linked (3,5-krotny wzrost).

Zysk przed opodatkowaniem UNIQA TUnŻ za rok 2010 wyniósł 1,4 mln zł a zysk netto 0,6 mln zł.

Komentarz

– Rok 2010 był dla Grupy UNIQA Polska czasem dynamicznego rozwoju sprzedaży w ramach wszystkich kanałów dystrybucji i budowania trwałych partnerskich relacji. Inwestowaliśmy w rozwój sieci wyłącznej, otwierając w roku ubiegłym 19 nowych placówek – Agencji Generalnych UNIQA – na terenie całego kraju. Rozszerzyliśmy współpracę z brokerami ubezpieczeniowymi, dealerami samochodowymi i jeszcze aktywniej byliśmy obecni w sektorze mieszkalnictwa. Naszym agentom i partnerom zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie – Platformę Obsługi Sprzedaży – która w znaczący sposób poprawiła ich komfort i efektywność współpracy z Grupą UNIQA. Z myślą o klientach inwestowaliśmy w procesy likwidacji szkód i rozwój produktów. W efekcie UNIQA uzyskała wysokie dynamiki sprzedaży i kontynuuje pozytywny trend stabilnego rozwoju, a podjęte przez nas działania zmierzające do poprawy rentowności biznesu powinny wkrótce przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe – podsumował Andrzej Jarczyk.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *