Grupa UNIQA opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały tego roku. Łączny wynik sprzedażowy ubezpieczyciel uplasował się na poziomie niemal 1,4 mld zł.

Sektor majątkowy

Składka przypisana brutto majątkowego UNIQA TU za 9 miesięcy 2010 roku wyniosła 646,6 mln zł (+12,5% r/r). Jeżeli chodzi o wskaźniki procentowe w poszczególnych liniach biznesu, to składka z ubezpieczeń mieszkaniowych wzrosła po III kwartale 2010 roku o 19%, z ubezpieczeń ogniowych o 9%, wypadkowych o 14%. W dalszym ciągu dobrze rozwijają się ubezpieczenia non-life sprzedawane we współpracy z Raiffeisen Bank i Raiffeisen Leasing. Bardzo dynamicznie rozwijają się ubezpieczenia zdrowotne, w których po 9 miesiącach 2010 osiągnięto 126% wzrost. Z kolei w segmencie komunikacyjnym wzrosły przychody zarówno z tytułu Auto Casco (+12%) jak i OC posiadaczy pojazdów (+9%). Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu stopniowo maleje na rzecz ubezpieczeń majątku i osobowych – po 9 miesiącach 2010 r. spadł z 60% do 58%.

Na wyniki ubezpieczycieli całego sektora ubezpieczeń non-life w okresie styczeń-wrzesień 2010 roku najistotniejszy wpływ miały warunki pogodowe – bardzo mroźna i śnieżna zima oraz powodzie i podtopienia. – W przypadku UNIQA TU SA dodatkowe odszkodowania i rezerwy wynikające z negatywnych zdarzeń pogodowych wyniosły ok. 112 mln zł brutto i ok. 56 mln zł po uwzględnieniu udziału reasekuratorów, co w połączeniu z kilkoma dużymi szkodami z ubezpieczeń ogniowych miało znaczący wpływ na wyniki finansowe. W efekcie okres 9 miesięcy 2010 roku spółka zakończyła stratą w wysokości 35,1 mln PLN – posumował Hans Christian Schwarz, prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Na dzień 30 września 2010 roku spółka spełnia wszystkie wymagane polskim prawem normy wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 81,4 mln zł, natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką 26,4 mln zł.

Sektor życiowy

UNIQA TU na Życie uzyskała w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku składkę przypisaną brutto w wysokości 745,9 mln zł wobec 760,4 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku (-1,9%). Spadek składki wynika z planowanego zmniejszenia sprzedaży produktów ze składką jednorazową.

Składka regularna w okresie styczeń-wrzesień 2010 roku wyniosła 45,5 mln zł (+32,2% ). Duży wpływ na wzrost składki regularnej miał rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 60,3% wzrost. W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu tj. dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 35,6% a wzrost w ubezpieczeniach kart i kredytów wyniósł 17,4%.

W analizowanym okresie 2010 roku składka jednorazowa w znacznej części wygenerowana została poprzez sprzedaż Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, ale również dzięki produktom typu unit-linked oraz produktom strukturyzowanym. Łączna wartość składki jednorazowej wyniosła 700,4 mln zł, co oznacza zmniejszenie w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku o 3,5%.

Wynik finansowy brutto UNIQA TU na Życie za okres styczeń-wrzesień 2010 roku wyniósł 0,67 mln zł wobec 2,02 mln zł rok wczesniej. Główny wpływ na obniżenie wyniku miały zrealizowane w analizowanym okresie wypłaty dużych świadczeń z tytułu NW z ubezpieczeń grupowych. Uzyskany wynik finansowy jest zgodny z planami finansowymi na 2010 rok.

Na dzień 30 września 2010 roku spółka spełnia wszystkie wymagane polskim prawem normy wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 10 mln zł, natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką 38,5 mln zł.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *