Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA podała wstępne wyniki sprzedażowe grupy z podziałem na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

Rozwój Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w 2010 roku:

* 1,8 mld zł składki przypisanej: 891,6 mln zł spółka majątkowa, 941,3 mln zł spółka życiowa;

* wysokie dynamiki w ubezpieczeniach majątkowych: mieszkaniowych (18%), ogniowych (11%) i OC ogólne (16%);

* podwojony przypis w ubezpieczeniach zdrowotnych;

* 36,9% wzrost w sprzedaży produktów życiowych ze składką regularną.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

UNIQA TU SA wg wstępnych wyników osiągnęła w 2010 roku 891,6 mln zł składki przypisanej, co oznacza 15,7% wzrost w porównaniu z rokiem 2009. Tym samym spółka zwiększyła tempo wzrostu w zestawieniu z 9 miesiącami 2010, kiedy wynosiło ono 12%.rnrnSpółka dynamicznie rozwijała portfel ubezpieczeń majątkowych i osobowych. UNIQA odnotowała 18% wzrost w ubezpieczeniach mieszkaniowych, 11% wzrost w ubezpieczeniach od ognia oraz 16% wzrost w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej ogólnych. W produktach osobowych osiągnięty został 10% wzrost w ubezpieczeniach wypadkowych oraz podwojony przypis z ubezpieczeń zdrowotnych.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych spółka osiągnęła 10% wzrost w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 22% w Auto Casco. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu został zmniejszony w porównaniu z 2009 rokiem z 60% do 59%.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

UNIQA TU na Życie SA uzyskała w 2010 roku składkę przypisaną brutto w wysokości 941,3 mln zł wobec 960,8 mln zł w 2009 roku. Nieznaczny (2%) spadek składki wynika z planowanego zmniejszenia sprzedaży produktów ze składką jednorazową.

Składka regularna wyniosła 64,7 mln zł i wzrosła o 36,9% w porównaniu z składką uzyskaną w 2009 roku. Duży wpływ na ten wynik miał rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 62% wzrost. W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu tj. dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 33% a wzrost w ubezpieczeniach kart i kredytów wyniósł 27%.

Łączna wartość składki jednorazowej w 2010 roku wyniosła 876,6 mln zł, co oznacza zmniejszenie w porównaniu z 2009 rokiem o 4%, w związku z planowym zmniejszeniem sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Jednocześnie spółka dynamicznie rozwijała sprzedaż ubezpieczeń strukturyzowanych (11,5-krotny wzrost przypisu) oraz ubezpieczeń typu unit-linked (3,5-krotny wzrost).

Komentarz

– Niemal 16-procentowy wzrost przypisu składki w majątku i 37-procentowy dla składki regularnej to znak na to, że UNIQA kontynuuje pozytywny trend stabilnego rozwoju. Na tak dobre wyniki wpływ miały przede wszystkim strategicznie ważne z punktu widzenia Grupy ubezpieczenia majątkowe nie-komunikacyjne i osobowe. Jednocześnie UNIQA kontynuowała silny rozwój ubezpieczeń życiowych ze składką regularną, sprzedawanych zarówno w kanale wyłącznym jak i brokerskim – z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej współpracujących z nami brokerów sprzedaje grupowe ubezpieczenia na życie. Rok 2010 był czasem harmonijnego rozwoju wszystkich kanałów sprzedaży UNIQA i budowania trwałych partnerskich relacji. Pozyskaliśmy wielu nowych partnerów również wśród dealerów samochodowych czy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, aby zgodnie z filozofią Grupy, być jak najbliżej Klienta. – podsumował Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce.

źródło: UNIQA

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *