Wyniki finansowe sektora ubezpieczeniowego w okresie trzech kwartałów 2007 roku były niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik finansowy brutto ubezpieczycieli ogółem zmniejszył się w skali roku o 8,4%, a netto o 11,0%. Zmniejszenie wyników brutto i netto było spowodowane między innymi wyższą dynamiką wzrostu kosztów ogółem (o 21,3%) nad przychodami ogółem (o 15,7%). Koszty działalności ubezpieczeniowej ogółem wzrosły o 18,9%, w tym koszty akwizycji o 24,9%. rn

Podobnie jak w okresie I półrocza, wyniki wykazały odmienne tendencje w zakładach ubezpieczeń na życie i w zakładach ubezpieczeń majątkowych. W dziale I wynik techniczny wzrósł o 26,1% w skali roku, natomiast w dziale II zmniejszył się o 27,4%. Wskaźnik rentowności działalności technicznej w dziale I wzrósł o 0,4 pkt, a w dziale II zmniejszył się o 3,8 pkt. Odmienne tendencje odnotowano też w uzyskanym wyniku finansowym: wynik brutto ubezpieczycieli na życie wzrósł o 37,8%, a majątkowych spadł o 39,9% (odpowiednio wynik finansowy netto zwiększył się o 37,0% dla działu I i zmniejszył się o 42,0% dla działu II).

Wartość aktywów zakładów ubezpieczeniowych według stanu na dzień 30 września br. wyniosła 125828,2 mln zł, co oznacza 23,2% wzrostu w skali roku w stosunku do stanu z 30 września poprzedniego roku. Aktywa ubezpieczycieli na życie zwiększyły się o 26,5% do 78555,4 mln zł, a ubezpieczycieli majątkowych o 18,1% do 47272,8 mln zł. W strukturze aktywów udział lokat w zakładach ubezpieczeń ogółem spadł do 63,7% (przed rokiem 67,1%), w zakładach ubezpieczeń na życie – do 50,0% (56,1%), natomiast w zakładach ubezpieczeń majątkowych wzrósł do 86,4% (84,1%).

Pasywa ubezpieczycieli ogółem w 70,7% były kształtowane przez rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. W dziale I rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pozostały główną pozycją pasywów, ale ich udział spadł o 0,8 pkt do 82,5%. W dziale II udział ten zmniejszył się o 4,3 pkt i wyniósł 51,0%.

Kapitał własny na koniec III kwartału br. wyniósł 31680,6 mln zł, tj. wzrósł o 32,8% w stosunku do stanu z 30 września poprzedniego roku. Kapitał podstawowy stanowił 15,5% kapitału własnego (przed rokiem 20,7%). Udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym zwiększył się z 76,1% do 76,3% w skali roku. Spośród ubezpieczycieli prowadzących działalność ubezpieczeniową 45 podmiotów (przed rokiem 46) posiadało przewagę kapitału zagranicznego: w dziale I – 24 zakłady, a w dziale II – 21 zakładów (rok wcześniej odpowiednio 25 i 21).rnrnrnSkładka przypisana brutto zebrana przez ubezpieczycieli ogółem wyniosła 32541,7 mln zł i wzrosła o 17,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w dziale I o 22,3%, a w dziale II o 11,0%). W strukturze przypisu składki brutto sektora ubezpieczeń ogółem zwiększył się udział składki zebranej z ubezpieczeń na życie (z 55,3% do 57,7%), a zmniejszył się udział składki z ubezpieczeń majątkowych (z 44,7% do 42,3%). Składka brutto zebrana z tytułu obowiązkowych polis komunikacyjnych (OC) wzrosła o 7,2% do 4524,7 mln zł, a z tytułu dobrowolnych polis komunikacyjnych (AC) o 11,2% do 3511,7 mln zł. Łącznie składka AC+OC stanowiła 59,9% składki bezpośredniej działu ubezpieczeń majątkowych (przed rokiem 60,6%).

Ubezpieczyciele z udziałem kapitału zagranicznego zebrali łącznie 18375,4 mln zł (wzrost o 29,2%) składki brutto sektora ubezpieczeń. Składka tych ubezpieczycieli stanowiła 56,5% składki brutto ogółem (przed rokiem 51,2%). W zakładach działu I, należących do ubezpieczycieli z kapitałem zagranicznym, nastąpił wzrost udziału składki brutto z 57,2% do 64,7%, a w dziale II z 43,9% do 45,3%.rnrnrnSkładka zarobiona na udziale własnym (pomniejszona o udział reasekuratorów w składce brutto oraz o zmiany stanu rezerw składek) wzrosła o 17,4% w skali roku, osiągając wartość 29597,2 mln zł. W dziale I składka ta zwiększyła się o 22,7%, a w dziale II o 9,6%. Składka zarobiona na udziale własnym stanowiła 91,0% składki przypisanej brutto ubezpieczycieli ogółem (90,8% przed rokiem).

Odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone ogółem osiągnęły wartość 14526,5 mln zł, co oznacza 15,7% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ub. roku (w dziale ubezpieczeń na życie wzrost o 23,3%, a w dziale ubezpieczeń majątkowych o 8,1%). Odszkodowania i świadczenia (po zmniejszeniu o udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych i uwzględnieniu zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia) ukształtowały się na poziomie 14764,9 mln zł, tj. o 20,2% więcej niż przed rokiem. W ubezpieczeniach na życie wyniosły one 7785,6 mln zł (wzrost o 24,0%), a w ubezpieczeniach majątkowych 6979,3 mln zł (wzrost o 16,2%). rnrnrnUbezpieczyciele ogółem wykazali 3779,4,0 mln zł wyniku technicznego[2] (3502,6 mln zł przed rokiem). W ubezpieczeniach na życie wynik techniczny wyniósł 2805,5 mln zł, a w ubezpieczeniach majątkowych 973,9 mln zł (odpowiednio wzrost o 26,1% i spadek o 23,8%). Na wynik ten złożył się zysk techniczny wykazany przez 42 ubezpieczycieli (w dziale I – 22, a w dziale II – 20) oraz strata techniczna wykazana przez 24 ubezpieczycieli (odpowiednio 9 i 15).

Wynik finansowy netto wykazany przez ogół ubezpieczycieli wyniósł 4739,7 mln zł (spadł w skali roku o 584,0 mln zł): w dziale I wzrósł o 773,5 mln zł, a w dziale II spadł o 1357,5 mln zł. Wskaźnik rentowności obrotu netto zmniejszył się w skali roku o 3,7 pkt. W dziale ubezpieczeń na życie wzrósł o 0,8 pkt do 11,4%, a w dziale ubezpieczeń majątkowych spadł o 9,9 pkt do 14,3%.

________________________________________

Na koniec września 2007 r. zezwolenie Ministra Finansów lub Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 69 ubezpieczycieli (tyle samo przed rokiem) – 33 w dziale ubezpieczeń na życie (dział I) oraz 36 w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (dział II), natomiast działalność operacyjną prowadziło 66 ubezpieczycieli (odpowiednio 31 i 35). rn[2] Wynik techniczny – wynik z podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Jest on ustalany na formularzu „Techniczny Rachunek Ubezpieczeń”, z tym, że inny rachunek techniczny obowiązani są sporządzać ubezpieczyciele na życie, a inny pozostali. Różnica polega na zaliczeniu do „Technicznego Rachunku Ubezpieczeń na Życie” przychodów i kosztów z lokat środków funduszu ubezpieczeniowego.rnNiniejszą informację opracowano na podstawie danych otrzymanych z Komisji Nadzoru Finansowego z 10 grudnia 2007 r.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *