Przygotowania do debiutu giełdowego wywołują specyficzne ryzyka dla spółek i menedżerów podejmujących decyzje biznesowe. W przypadku, gdy błędne lub niepełne informacje spowodują straty inwestorów, osoby autoryzujące prospekt emisyjny będą ponosić osobiste konsekwencje. Skutecznym zabezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu publicznej emisji papierów wartościowych jest polisa POSI ( Public Offering of Securities Insurance ).

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowi, że podanie nieprawdziwych lub zatajenie istotnych danych podlega grzywnie do 5 mln zł, karze pozbawienia wolności, albo obu karom łącznie. Dodatkowo, opóźnienie lub zatajenie przekazania Komisji Nadzoru Finansowego poufnych informacji podlega grzywnie do 2 mln zł. Do innych istotnych ryzyk związanych z przekształceniem w spółkę publiczną należą m.in.: błędy i przeoczenia w prospekcie emisyjnym, roszczenia akcjonariuszy związane z dokumentacją ofertową oraz możliwość prowadzenia postępowań wyjaśniających przez KNF.

Polisa POSI gwarantuje ochronę spółce i jej menedżerom przed powyższymi ryzykami już od pierwszych działań związanych z wejściem na giełdę. Zabezpieczy dokonywanie due dilligence, wycen, prezentacji prospektu, ustalenia ceny emisyjnej oraz sam debiut. Może także obejmować ochroną wszystkie zaangażowane podmioty: doradców, banki, czy audytorów. Zabezpieczy przed stratami finansowymi poniesionymi przez spółkę lub jej interesariuszy, ale także pokryje koszty procesów sądowych, wynagrodzenia ekspertów, ewentualnych grzywien i kar, czy działań PR niezbędnych do poprawienia wizerunku. Ponieważ jest dedykowana konkretnemu zdarzeniu – debiutowi giełdowemu – ochrona może trwać nawet do 6 lat. Tak więc jednorazowa składka zapewni długookresowe bezpieczeństwo.

– Rynki ubezpieczeniowe oferują możliwość zawarcia dedykowanej polisy POSI na okoliczność giełdowego debiutu. Uzupełnia ona ubezpieczenie D&O ( odpowiedzialności zarządów spółek ), które nabiera wówczas charakteru zabezpieczenia zwykłej działalności. Korzyści takiego rozwiązania to, oprócz atrakcyjnych składek, stosunkowo wysokie progi odpowiedzialności – w relacji do kwot zebranych z giełdy, wynoszące około 10 – 15%. Wdrożenie przez spółkę polis z tego zakresu to także umocnienie jej wizerunku i reputacji oraz pełna ochrona prywatnego majątku menedżerów. – mówi Leszek Niedałtowski, wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *