Pierwsze skojarzenie, które niesie za sobą pojęcie assistance medycznego, to szybka interwencja lekarza w nagłym przypadku albo specjalistyczny transport chorego w asyście odpowiednio przeszkolonego personelu medycznego. Tradycyjne rozumienie słowa assistance przywodzi na myśl pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, w których wartość dodana tego rodzaju usług w znacznej mierze polega na szybkości reakcji i zapewnieniu klientowi poczucia bezpieczeństwa w stresującej dla niego sytuacji.

Dzisiejszy assistance nie ogranicza się jednak tylko do doraźnej pomocy w nagłych zdarzeniach. To także programy mające na celu długofalową opiekę nad ubezpieczonymi.

Zdrowie ponad wszystko rn rnJak wynika z badania zrealizowanego w 2006 roku przez Grupę Europ Assistance, we współpracy z instytutem badawczym CSA oraz Cercle Santé Société, zdrowie jest zdecydowanym priorytetem dla Europejczyków. Znaczna większość osób biorących udział w badaniu stwierdziła, że przywiązuje bardzo dużą wagę do dostępności i jakości opieki medycznej w miejscu swojego zamieszkania. Blisko trzy czwarte ankietowanych wyraziło pogląd, iż to właśnie ten czynnik byłby dla nich jednym z kluczowych aspektów, które braliby pod uwagę, wybierając się na dłużej do innego kraju lub rejonu świata. Dostęp do fachowej opieki medycznej w miejscu czasowego przebywania lub zamieszkania jest szczególnie ważny zwłaszcza dla kobiet. Trzy czwarte respondentek biorących udział w badaniu przypisało temu czynnikowi kluczowe znaczenie, wobec 68% mężczyzn traktujących tę kwestię jako priorytet w razie ewentualnej relokacji.

 Gwarancja profesjonalnej opieki medycznej ma bardzo istotne znaczenie dla mieszkańców Europy również podczas planowania przez nich wakacyjnych podróży. Jak wynika z corocznego badania „Barometr Wakacyjny Europy”, przeprowadzanego od kilku lat przez Grupę Europ Assistance oraz instytut Ipsos, wyjeżdżając na urlop blisko połowa Europeczyków obawia się przede wszystkim o zdrowie swoje i swoich najbliższych, pozostawionych w domach. Dla 45% Europejczyków aspekty związane z dostępem do opieki medycznej są jednocześnie ważnym czynnikiem decydującym o wyborze docelowego miejsca na spędzenie wakacji.

Rosnące znaczenie dostępu do fachowej opieki medycznej dla mieszkańców Europy wynika z kilku czynników. Po pierwsze, jest pochodną zwiększającej się „świadomości zdrowotnej” Europejczyków, na którą składa się m.in. konieczność systematycznej profilaktyki. Niezwykle szybki rozwój medycyny, obejmujący zarówno coraz doskonalsze metody diagnostyki, jak też leczenia wcześnie wykrytych schorzeń, połączony z coraz wyższym zagrożeniem zdrowia ze strony tzw. chorób cywilizacyjnych, skłania pacjentów do stałego monitorowania swojego stanu zdrowia, a w razie potrzeby – szybkiego podejmowania koniecznej terapii. Istotnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie opieką medyczną wśród Europejczyków jest również rosnąca zamożność społeczeństwa. Dzięki temu środki przeznaczane przez gospodarstwa domowe na ochronę zdrowia systematycznie zwiększają się, nie tylko w ujęciu kwotowym, ale także biorąc pod uwagę ich udział w domowym budżecie. Dla przykładu, w 2004 roku we Francji środki przeznaczane na opiekę medyczną i profilaktykę zdrowotną stanowiły aż 13,2% wszystkich wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, wobec zaledwie 5% w roku 1960.

Trendy społeczne

Obok kwestii związanych z rosnącą “świadomością zdrowotną” Europejczyków, bardzo istotnym aspektem wpływającym na zapotrzebowanie na usługi z zakresu assistance medycznego są również zmiany społeczne obserwowane w krajach wysokorozwiniętych. Z jednej strony systematycznie zwiększa się udział osób starszych w społeczeństwie – szacuje się, że już w 2010 roku 25% Europejczyków przekroczy 60 rok życia, przy czym 30% z nich będzie mieszkać samotnie z dala od rodziny, zaś 20 milionów osób będzie wymagało stałej, profesjonalnej opieki. Z drugiej strony placówki medyczne dążą do skracania czasu hospitalizacji do minimum oraz rekonwalescencji pacjenta w domu, co jest ponad trzykrotnie tańsze niż opieka szpitalna. Warto pamiętać, że problem samotnego zamieszkiwania z dala od bliskich, a tym samym konieczności zdania się wyłącznie na pomoc zewnętrzną w razie wypadku lub choroby, dotyczy nie tylko osób w podeszłym wieku. Rosnąca liczba tzw. singli oraz osób samotnie wychowujących dzieci powoduje, że zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w trakcie choroby i rekonwalescencji coraz częściej zgłaszają również osoby młode, będące na co dzień w pełni sił oraz aktywności zawodowej. Polityka zdrowotna realizowana przez większość państw europejskich, połączona z panującymi obecnie trendami społecznymi sprzyja zatem rozwojowi programów assistance medycznego gwarantujących kompleksową opiekę także w czasie powrotu do zdrowia.

Medycyna bez granic

Rosnące oczekiwania pacjentów dotyczące opieki medycznej, w powiązaniu ze zwiększającą się mobilnością społeczeństwa, przyczyniają się do zanikania granic pomiędzy poszczególnymi krajami, w których można otrzymać pomoc medyczną. Priorytetem pacjentów staje się profesjonalizm, wiedza i doświadczenie lekarzy specjalistów oraz możliwość dostępu do najnowocześniejszego sprzętu medycznego – niezależnie od kraju, z którego czynniki te pochodzą. Wspomniane już badanie przeprowadzone przez CSA, Cercle Santé Société i Grupę Europ Assistance ujawniło, że dwie trzecie mieszkańców Europy byłoby gotowych do wyjazdu za granicę, jeżeli umożliwiłoby im to poddanie się leczeniu przy użyciu zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego niedostępnego w ich własnym kraju. Najbardziej skłonne do takich podróży okazały się osoby przed 39 rokiem życia, przy czym nieco częściej byli to mężczyźni (78%) niż kobiety (73%). Większość osób biorących udział w badaniu (61%) przychylnie oceniła także przyjmowanie pacjentów z zagranicy przez placówki medyczne w ich kraju. Spośród państw europejskich najbardziej otwarci pod tym względem okazali się Włosi oraz Francuzi – 7 na 10 obywateli tych krajów nie miało nic przeciwko temu, by leczyli się u nich goście z zagranicy. Zdaniem Europejczyków poziom kwalifikacji i wykształcenia lekarzy w Europie i poza nią kształtuje się przy tym na porównywalnym poziomie.

Druga Opinia Medyczna

Druga Opinia Medyczna jest usługą telemedyczną świadczoną przez Grupę Europ Assistance. Polega na możliwości skonsultowania diagnozy wystawionej pacjentowi w jego rodzimym kraju z opinią światowej sławy specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Przypadki konsultowane w ramach Drugiej Opinii Medycznej dotyczą przede wszystkich najpoważniejszych chorób, takich jak m.in. nowotwory, porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane itp., w których o życiu pacjenta może decydować dostęp do najnowszych osiągnięć medycyny oraz wiedza najbardziej doświadczonych lekarzy-specjalistów.

W ramach usługi pełna dokumentacja medyczna pacjenta zostaje natychmiast przetłumaczona przez Europ Assistance oraz przesłana do odpowiedniej kliniki medycznej – najczęściej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji lub we Włoszech – przy użyciu specjalistycznego sprzętu do videotransmisji posiadanego przez Grupę. Informacja zwrotna w postaci powtórnej diagnozy lekarskiej – czyli właśnie tzw. Drugiej Opinii Medycznej – po ponownym przetłumaczeniu zostaje bezzwłocznie dostarczona do klienta. W procesie konsultacji Europ Assistance pośredniczy również w kontakcie pomiędzy lekarzem przygotowującym Drugą Opinię Medyczną, a lekarzem prowadzącym pacjenta w jego macierzystym kraju, tak aby zachować ciągłość ich wzajemnych interakcji oraz możliwość dostosowania diagnozy do aktualnego stanu zdrowia pacjenta, który często w tego rodzaju przypadkach zmienia się z dnia na dzień. Dzięki temu możliwy jest stały nadzór nad pacjentem oraz współpraca pomiędzy lekarzami, nie pociągające za sobą konieczności kosztowanych wizyt pacjenta w kraju udzielającym Drugiej Opinii Medycznej. Jak wskazały wspominane już rezultaty badań przeprowadzonych przez CSA, Cercle Santé Société i Grupę Europ Assistance, Europejczycy bardzo przychylnie oceniają rozwój technologii umożliwiających diagnostykę, a nawet oraz koordynację operacji medycznych na odległość. Zabiegowi z wykorzystaniem videotransmisji poddałoby się w razie konieczności blisko dwie trzecie osób biorących udział badaniu.

Travel for Treatment

W przypadkach wymagających terapii z zastosowaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego bądź zabiegów wykonywanych przez nielicznych specjalistów na świecie, Grupa Europ Assistance zapewnia swoim klientom usługi z zakresu „Travel for Treatment”. Polegają one na organizacji leczenia bądź zabiegu operacyjnego dla pacjenta w klinice za granicą, specjalizującej się w danej dziedzinie medycyny. Poza aspektami stricte medycznymi, w ramach świadczenia Europ Assistance zajmuje się także wszelkimi innymi czynnościami dotyczącymi podróży klienta do kliniki za granicą, takimi jak m.in. transport czy zakwaterowanie na czas rekonwalescencji. Wszelkie konsultacje z lekarzem prowadzącym za granicą, konieczne po powrocie pacjenta do kraju, są również zapewniane przez Europ Assistance.

Międzynarodowa Komisja Medycznarn rnAssistance medyczny odgrywa coraz istotniejszą rolę w rozwoju Europ Assistance na całym świecie. Obroty Grupy dotyczące świadczeń medycznych wzrosły w 2006 roku o ponad 40% w porównaniu z rokiem 2005. Od kilku lat w strukturze Europ Assistance funkcjonuje tzw. Międzynarodowa Komisja Medyczna. Jej zadaniem jest m.in. koordynacja przebiegu międzynarodowych interwencji medycznych, rozwój świadczeń z zakresu assistance medycznego, a także ułatwianie współpracy oraz przepływu know-how pomiędzy poszczególnymi filiami Grupy. W ramach realizacji strategii rozwoju Europ Assistance w segmencie assistance medycznego, pod koniec 2006 roku do struktur Grupy włączona została firma The Canadian Medical Network, zajmująca się m.in. zarządzaniem kosztami leczenia. Dla partnerów biznesowych Europ Assistance w Polsce zakup CMN oznacza przede wszystkim optymalizację kosztów leczenia ich klientów za granicą oraz zapewnienie im jeszcze lepszej opieki medycznej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się znajdują. Kontrola kosztów leczenia oraz korzystanie z preferencyjnych stawek w placówkach medycznych, gwarantowane przez Europ Assistance, to szczególny atut zwłaszcza dla towarzystw ubezpieczeń, które faktycznie pokrywają koszty leczenia swoich klientów za granicą. Dzięki preferencyjnym stawkom na usługi medyczne, wynegocjowanym przez CMN ze szpitalami, klinikami i innymi placówkami medycznymi, oszczędności w kosztach leczenia pacjentów na całym świecie mogą sięgać nawet 30%.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *