Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2003 r. (sygn. V CK 90/03),

postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, według którego ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane kradzieżą szczególnie uchwałą, jeżeli była ona następstwem rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu, nie wyłącza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy w określonych okolicznościach zaplata odszkodowania odpowiada zasadom współżycia społecznego (art. 827 § 1 k.c.).

 Źródło: Prawo Asekuracyjne 3 (44) 2005

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *