AC a zasady współżycia

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2003 r. (sygn. V CK 90/03), postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, według którego ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane kradzieżą szczególnie uchwałą, jeżeli była ona następstwem rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu, nie wyłącza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy w określonych okolicznościach zaplata odszkodowania odpowiada zasadom współżycia społecznego (art. […]