Przepisy art. 826 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, zawierające sankcję w postaci prawa do odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania, stosuje się w razie niewykonania przez ubezpieczającego (posiadacza auta), przewidzianego w ogólnych warunkach ubezpieczenia, obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu.

Orzeczenie to zapadło jako rozstrzygniecie zagadnienia prawnego, jakie przedstawił Sądowi Najwyższemu Sąd Okręgowy w Toruniu, rozpoznający apelację pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń  reasekuracji „W” SA.

 Źródło: Prawo Asekuracyjne 1 (46) 2006

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *