Brak zawiadomienia o kradzieży

Przepisy art. 826 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, zawierające sankcję w postaci prawa do odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania, stosuje się w razie niewykonania przez ubezpieczającego (posiadacza auta), przewidzianego w ogólnych warunkach ubezpieczenia, obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu. Orzeczenie to zapadło jako rozstrzygniecie zagadnienia prawnego, jakie przedstawił Sądowi Najwyższemu Sąd Okręgowy w […]