Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w dniu 19 kwietnia 2007 r. wydał wyrok w sprawie Elaine Farrell / Alan Whitty, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) i in. (sygn. akt C-356/05), przyznając rację stronie skarżącej. Orzekł on, że państwa członkowskie UE nie mogą wprowadzać dodatkowych ograniczeń zakresu obowiązkowego ubezpieczenia względem pasażerów. Oznacza to, że ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia ciała w wyniku wypadku wszystkich pasażerów, innych niż kierowca.

Elaine Farrell odniosła szkodę w wypadku samochodu dostawczego A. Whitty’ego, którego pozwała do sądu. Okazało się jednak, że nie był on ubezpieczony, zatem p. Farrell pozwała MIBI – irlandzki organ odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Pozwana instytucja odmówiła wypłaty odszkodowania.

Decyzja MIBI była zgodna z irlandzkim prawem , gdyż poszkodowana zajmowała miejsce na podłodze paki furgonetki (nie była ona przystosowana do przewozu pasażerów i nie miała z tyłu siedzeń). Jednak Elaine Farrell nie miała zamiaru się poddać. Skarżąca podniosła zarzut, że przepisy prawa irlandzkiego w tym zakresie są niezgodne z prawem wspólnotowym. Zakwestionowane przez p. Farrell regulacje miały w szczególności stać w sprzeczności z art. 1 Dyrektywy Rady 90/232/EWG z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. W związku z zaistniałą sytuacją orzekający w sprawie sąd zwrócił się o wykładnię do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Ten uznał, że wyłączenie z pojęcia pasażera byłoby sprzeczne z celami uregulowania wspólnotowego, a tym samym z ochrony ubezpieczeniowej osób, które doznały obrażeń po zajęciu miejsca w pojeździe, który nie był przeznaczony ani odpowiednio wyposażony do przewozu osób. Regulacja ta ma bowiem na celu ochronę pasażerów pojazdów mechanicznych jako szczególnie zagrożonej grupy potencjalnych poszkodowanych. Ma ona również zapewnić osobom poszkodowanym w wypadkach porównywalne traktowanie niezależnie od tego, w którym miejscu na terenie Wspólnoty wypadek nastąpił.

Co prawda uprawnienie do wprowadzania odstępstw od obowiązku ochrony osób poszkodowanych w wypadkach jest zdefiniowane i zakreślone przez prawo wspólnotowe, to jednak realizacja wymienionych celów wymaga jednolitego podejścia do ochrony ubezpieczeniowej pasażerów na poziome wspólnotowym Państwa członkowskie nie mogą zatem zawęzić pojęcia pasażera i pozbawić w ten sposób ochrony ubezpieczeniowej osób, które zgodnie z dyrektywą mają prawo do uzyskania naprawienia szkody spowodowanej przez pojazdy silnikowe.

( za: „Gazeta Prawna” z 15.05.2007 r., tyt. artykułu : Obowiązkowe ubezpieczenie OC pasażerów bez ograniczeń )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *