OC obejmuje wszystkich pasażerów

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w dniu 19 kwietnia 2007 r. wydał wyrok w sprawie Elaine Farrell / Alan Whitty, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) i in. (sygn. akt C-356/05), przyznając rację stronie skarżącej. Orzekł on, że państwa członkowskie UE nie mogą wprowadzać dodatkowych ograniczeń zakresu obowiązkowego ubezpieczenia względem pasażerów. Oznacza to, że ubezpieczenie obejmuje […]