Nieszczęsliwy wypadek

Jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł.