Szkoda

każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter niemajątkowy lub majątkowy.

Suma ubezpieczenia

Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku.

Reguła proporcjonalności

Zasada stosowana przy niedoubezpieczeniu. Odszkodowanie zostaje pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia. Oznacza to, że ubezpieczając np. samochód o wartości 100.000 zł na sumę 50.000 zł w razie strat wycenionych na 50.000 zł, otrzymamy odszkodowanie w wysokości 25.000 zł. W tym przypadku nastąpiło niedoubezpieczenie w […]

Regres

Regres to przejście, z chwilą wypłaty odszkodowania, na towarzystwo ubezpieczeniowe, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego.

Odpowiedzialność cywilna

Jest to odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką – na podstawie przepisów prawa cywilnego – ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).

Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie występuje gdy ubezpieczający zaniży lub niedoszacuje wartość przedmiotu ubezpieczenia (np. samochodu). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, towarzystwo wypłaci odszkodowanie maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie. W przypadku szkody częściowej stosowana jest zasada proporcji (zob: reguła proporcjonalności).

Komisarz Awaryjny

Jest to osoba fizyczna lub instytucja reprezentująca towarzystwo ubezpieczeniowe na terytorium obcego państwa, w przypadku zaistnienia szkody, która objęta była ochroną ubezpieczeniową.

Franszyza redukcyjna

Jest często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to kwota, którą zakład ubezpieczeń potrąca z należnego odszkodowania. Dla przykładu, w ubezpieczeniach AC udział własny z reguły wynosi 10%.

Franszyza integralna

Jest to ustalona, zapisana w polisie kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość takiej szkody przekroczy tę kwotę, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych, których koszt likwidacji często przekracza wysokość szkody.