Karta produktu

Informacja o produkcie ubezpieczeniowym, zwana także kartą produktu, IPID lub KID to ustandaryzowany dokument, który zawiera najważniejsze informacje na temat umowy ubezpieczenia (m.in. zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, sposób płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy). Wymóg sporządzania i dostarczania klientom Karty produktu wprowadziła ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 2017 r. Zakres informacji oraz wygląd Karty […]

Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

Agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, jest przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną, niebędący instytucją kredytową, który za wynagrodzeniem wykonuje działalność ubezpieczeniową jako działalność uboczną, jeżeli spełnione łącznie są następujące warunki: – podstawową działalnością przedsiębiorcy nie jest działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, – przedsiębiorca dystrybuuje wyłącznie ubezpieczenia uzupełniające dostarczane towary lub świadczone usługi, […]

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) to jedna z dopuszczalnych przez polskie prawo form prowadzenia działalnosci ubezpieczeniowej. TUW to zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Wysokość składki ubezpieczeniowej płaconej przez członków TUW nie jest stała, a w przypadku wyższego poziomu szkodowości wymagane są dopłaty do składki. Spodziewany zysk powoduje zaś obniżkę składki. W ramach […]

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa wykonywana jest przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Regulowana jest przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r. Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) oraz tzw. spółki europejskiej. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga uzyskania zezwolenia organu nadzoru a  wykonywanie czynnosci […]

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) są wzorcem zawierającym standardowe postanowienia umowy typowej dla danego rodzaju ubezpieczenia. W odróżnieniu od OWU, sama umowa ubezpieczenia określa elementy indywidualne, np. identyfikujące strony, określające wysokość sumy ubezpieczenia, itp. Formalnie rzecz biorąc, OWU nie są częścią umowy ubezpieczenia ale kształtują stosunek prawny tej umowy. Umowa ubezpieczenia jest na ogół zawierana w […]

Broker ubezpieczeniowy

Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który reprezentuje swojego klienta, tj. wykonuje czynności brokerskie na podstawie stosownego zlecenia udzielonego mu przez mocodawcę. Istotą działalności brokerskiej jest udzielenie klientowi porady opartej o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych oraz udzielenie rekomendacji. Broker legitymuje się wobec swoich klientów oraz zakładów ubezpieczeń  zezwoleniem na wykonywanie działalności brokerskiej. Jest […]

Dystrybucja ubezpieczeń

Jest to termin wprowadzony ustawą z 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Polega ona na doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia, udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na udzielaniu informacji za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów oraz opracowywaniu rankingu produktów […]

Analiza potrzeb klienta (APK)

Analiza potrzeb klienta należy do podstawowych obowiązków dystrybutora ubezpieczeń, jakim są m.in. agent i broker ubezpieczeniowy. Jej celem jest umożliwienie klientowi podjęcie świadomej decyzji, tak aby zawierana umowa ubezpieczenia (ew. umowa gwarancji ubezpieczeniowej) odpowiadała jego wymaganiom i potrzebom. Analiza, tak jak i samo podjęcie decyzji przez Klienta, powinny być udokumentowane przez dystrybutora, w formie np. […]

Opłaty karne za brak OC

Sankcją za brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC komunikcyjnego jest opłata karna. Wysokość opłaty jest równa: a) samochody osobowe – wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, c) pozostałe pojazdy – jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu […]

Automatyczne wznowienie ubezpieczenia OC

W odniesieniu do standardowej umowy ubezpieczenia OC, zawartej na okres 12 miesięcy, ma zastosowanie tzw. klauzula prolongacyjna czyli automatyczne zawarcie (wznowienie) kolejnej umowy ubezpieczenia na okres następnych 12 miesięcy. Warunkiem automatycznego wznowienia jest zapłata całości składki za poprzedni okres. Kolejna umowa nie wznawia się jeżeli ubezpieczający złoży informację o wypowiedzeniu umowy (na piśmie), najpóźniej 1 […]