AC a zasady współżycia

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2003 r. (sygn. V CK 90/03), postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, według którego ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane kradzieżą szczególnie uchwałą, jeżeli była ona następstwem rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu, nie wyłącza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy w określonych okolicznościach zaplata odszkodowania odpowiada zasadom współżycia społecznego (art. […]

Brak zawiadomienia o kradzieży

Przepisy art. 826 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, zawierające sankcję w postaci prawa do odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania, stosuje się w razie niewykonania przez ubezpieczającego (posiadacza auta), przewidzianego w ogólnych warunkach ubezpieczenia, obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela o kradzieży pojazdu. Orzeczenie to zapadło jako rozstrzygniecie zagadnienia prawnego, jakie przedstawił Sądowi Najwyższemu Sąd Okręgowy w […]

Ekspertyza podlega odszkodowaniu

W dniu 18 maja 2004 r. (sygn. III CZP 24/02), Sąd Najwyższy podjął uchwałę będącą rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku., zgodnie z którą odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, może – stosownie do okoliczności sprawy – obejmować także […]

Brak prawa jazdy

Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 11 lutego 2005 r. (sygn. III CK 352/04) stwierdził m.in., iż niemożliwość okazania przez kierowcę dokumentu stwierdzającego nabyte uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wyłącza odpowiedzialności PZU SA, przewidzianej w § 8 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco. Sprawa była następstwem pozwu Zbigniewa T. przeciwko PZU, w którym powód dochodził odszkodowania […]

Samochód należący do banku

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2005 r. (sygn. IIICZP 99/04), przepis art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych….., nie ma zastosowania, jeżeli właścicielem uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego i pojazdu kierowanego przez sprawcę szkody jest bank kredytujący, na który przewłaszczono własność tych pojazdów lub finansujący na podstawie umowy leasingu, którzy […]

Właściciel samochodu, poszkodowanym pasażerem

19 stycznia 2007 r., Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. IIICZP146/06), w której stwierdził, że posiadaczowi samochodu, który doznał w nim jako pasażer uszkodzenia ciała wskutek wypadku spowodowanego przez kierowcę, należy się odszkodowanie z jego własnej polisy OC. Przedmiotowa sprawa dotyczyła powództwa skierowanego przez współwłaściciela samochodu, który jako pasażer doznał ciężkich obrażeń ciała wskutek wypadku, spowodowanego […]

  • 1
  • 2